infolinia 885 807 121 czynna w godzinach 9:00-17:00

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Czy DUON posiada taryfę ?

Tak. DUON posiada obecnie zatwierdzoną taryfę numer 2. Jednakże, wiążące warunki rozliczeń są zawarte każdorazowo w załączniku nr 6 do umowy.

Dlaczego DUON może sprzedawać gaz w Polsce?

DUON uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesję na Obrót paliwami gazowymi ważną do 1 lipca 2021 r.

Dlaczego DUON może importować gaz z zagranicy?

DUON uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesję na Obrót paliwami gazowymi z zagranicą ważną do 1 lipca 2021 r.

Skąd wynika okres wypowiedzenia umowy z PGNIG?

Na podstawie Decyzji nr DOK 1/2012 UOKiK z dnia 13 kwietnia 2012 r. PGNIG został zobowiązany do akceptacji, nowego okresu wypowiedzenia.

Co to są stopnie zasilania?

Są to poziomy odbioru paliwa gazowego, do jakich muszą stosować się dani Odbiorcy w przypadku wprowadzenia ustawowych ograniczeń w poborze paliwa gazowego. W przypadku gdy odbiorca posiada moc umowną większą niż 417 m3/h jest zobowiązany określić w załączniku nr 5 odpowiednie wartości dla każdego z 10 stopni zasilania. Obowiązek ten wynika z Ustawy o zapasach oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa jak i z rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze paliwa gazowego.

Kiedy klient zmuszony jest zapłacić opłatę sankcyjną?

Jeżeli wypowie umowę przed końcem obowiązywania indywidualnego systemu stawek, bądź z tytułu rażącego naruszenia umowy.

Czy DUON może podnieść cenę, jeżeli klient podpisał umowę ze stałą ceną?

Cena ta nie ulegnie zmianie do końca okresu obowiązywania indywidualnego systemu stawek, chyba że zmienią się uwarunkowania prawne np. zostanie wprowadzona akcyza, bądź zmieniona stawka Vat.

Do czego DUON potrzebuje pełnomocnictwa Odbiorcy?

DUON chcąc przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy za Odbiorcę potrzebuje pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą oraz powiadomienia odpowiedniego operatora o zmianie sprzedawcy.

Dla jakiej wartości ciepła spalania jest skalkulowana Cena DUON? Co się dzieje, gdy w punkcie poboru jest ono inne niż nominalne?

Cena za gaz od DUON jest podana dla ciepła spalania wynoszącego 39,5 MJ/m3 tak jak to ma miejsce w taryfie PGNIG. W przypadku, gdy Odbiorca uzyska inne ciepło spalania w swoim punkcie poboru, cena ta zostanie skorygowana o współczynnik określony w załączniku nr 6. Zasady te są takie same jak w obowiązującej taryfie PGNIG S.A.

Na jaki okres zawierana jest umowa kompleksowa?

Umowa kompleksowa jest zawierana na czas nieokreślony. Natomiast okres ważności stałej ceny jest podany w załączniku nr 6.

Jak będą wyglądać rozliczenia z Odbiorcą po zakończeniu okresu obowiązywania indywidualnego systemu stawek?

Odbiorca będzie rozliczany według obowiązującej na dzień dostawy taryfy DUON, chyba że zawrze z DUON nowy załącznik nr 6, w którym określone zostaną kolejne zasady współpracy.

Czy odbiorca może wnioskować o zmianę podanego wcześniej zamówienia ilości paliwa gazowego ?

Tak, DUON przewiduje możliwość wnioskowania przez Odbiorcę o zmianę wcześniej złożonego zamówienia na paliwo gazowe.

Kiedy odbiorca może wnioskować o zmianę zamówienia dotyczącego ilości paliwa gazowego?

W każdym momencie trwania umowy.

Czy odbiorca może wnioskować o zmianę mocy umownej w momencie zmiany sprzedawcy?

Niestety operatorzy nie godzą się na jednoczesną zmianę sprzedawcy oraz zmianę mocy umownej. Zmiana sprzedawcy musi zostać przeprowadzona na takich samych warunkach tj. mocy umownej jaką odbiorca zamawiał u obecnego sprzedawcy paliwa gazowego.

Kiedy odbiorca może wnioskować o zmianę mocy umownej?

Zaraz po zmianie sprzedawcy paliwa gazowego. Jednakże zawsze na zmianę mocy umownej musi wyrazić zgodę odpowiedni operator. Zmieniona moc umowna musi obowiązywać co najmniej 12 miesięcy.

Jak DUON będzie dostarczał faktury?

W umowie Odbiorca podaje adres e-mail, na który będą wysyłane faktury. Pozwala to dostarczyć fakturę w dniu jej wystawienia.

Czy DUON wymaga zabezpieczeń? Jeśli tak to w jakich okolicznościach?

DUON w momencie podpisania umowy nie wymaga złożenia żadnego zabezpieczenia przez Odbiorcę. W momencie gdy Odbiorca spóźnia się z płatnością, DUON może wezwać odbiorcę do ustanowienia zabezpieczenia.

W jakim celu została wprowadzona możliwość udzielenia rabatu oraz pobrania opłaty za zarządzanie?

Z uwagi na to, że rynek gazu jest taryfikowany. DUON, aby móc zaproponować odbiorcy stałą cenę paliwa gazowego oraz stawki za dystrybucję zgodne z obowiązującą na dzień dostawy taryfą PGNIG, musiał wprowadzić możliwość udzielania rabatu oraz poboru opłaty za zarządzanie. Celem tego mechanizmu jest to, aby całkowite koszty Odbiorcy były równe kosztom na jakie się umówiliśmy w momencie podpisania umowy. Bez tych mechanizmów nie można byłoby gwarantować stałej ceny paliwa gazowego.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy z DUON?

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc licząc od końca miesiąca, w którym złożone zostało wypowiedzenie.

Czy klient będzie miał dwie faktury?

Podpisujemy umowę na kompleksową dostawę paliwa gazowego. Co powoduje, że klient otrzyma jedną fakturę od DUON na której będą opłaty związane za gaz oraz dostawę paliwa gazowego.

Co to jest minimalny pobór paliwa gazowego obecny w załączniku nr 1.

Jest to minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych u Odbiorcy, bądź pobór wymagany dla prawidłowego funkcjonowania gazociągu doprowadzającego gaz do odbiorcy. Jeżeli Odbiorca nie wie, jaka jest jego wartość oraz nie posiada wzmianki o tym w dotychczasowej umowie, można tej pozycji nie uzupełniać stawiając w tym miejscu "-".

Czy w przypadku Odbiorców należących do grupy taryfowej innej niż W-5 są oni zobowiązani do odbioru określonych ilości paliwa gazowego?

DUON nie zobowiązuje tych odbiorców do odbioru określonej ilości paliwa gazowego. Jednakże wprowadził czynnik mobilizujący ich do podawania możliwie jak najlepszej prognozy zapotrzebowania na paliwo gazowe. W przypadku, gdy ilości zużyte w danym kwartale są większe od 120% bądź mniejsze od 80% podanej prognozy, DUON może nałożyć na Odbiorcę opłaty określone w umowie. Jednakże mając świadomość trudności zaprognozowania tych ilości DUON pozwala na złożenie przez Odbiorcę korekty zapotrzebowania na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca gazowego, którego korekta ma dotyczyć. Dlatego też uważamy, że nie będzie potrzeby stosowania tych opłat.

Jak wygląda system płatności dla taryfy W-5?

Na chwilę obecną DUON proponuję jedną fakturę rozliczeniową po zakończeniu miesiąca gazowego. Płatną 5 dni roboczych od otrzymania faktury.

Jak wygląda system płatności dla taryfy W-6 i wyżej?

DUON wystawi 3 faktury wstępne na podstawie podanego zapotrzebowania na paliwo gazowe z różnymi terminami płatności. Natomiast po zakończeniu miesiąca zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa (podstawowa) skorygowana o wcześniejsze faktury.

Czy w przypadku złożenia reklamacji odbiorca ma prawo do nie opłacenia faktury?

Odbiorca musi zapłacić fakturę, natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie ona skorygowana. Preferujemy taki system, gdyż wcześniej spotykaliśmy się z nadużywaniem możliwości reklamowania faktur, w celu opóźnienia ich płatności.

Co się dzieje w przypadku przekroczenia mocy umownej przez Odbiorcę?

W tym przypadku DUON pobierze od Odbiorcy dodatkowe opłaty wynoszące: 3 * wartość przekroczenia * liczba godzin w miesiącu rozliczeniowym * stawka stała. Dzieję się tak dlatego, ponieważ DUON będzie zobowiązany również zapłacić karę do odpowiedniego operatora.

Dlaczego OWU jest nienegocjowane ?

Zapisy zawarte w OWU wynikają z obecnego stanu prawnego obowiązującego na rynku gazu w Polsce. Jako sprzedawca jesteśmy zobowiązani do posiadania tych zapisów w umowach zawieranych z Odbiorcami.

Jaki zidentyfikować punkt poboru?

Każdy punkt poboru posiada swój numer. W zależności od operatora może on posiadać jedną lub więcej nazw. Dlatego należy wpisywać w załączniku nr 1 wszystkie dostępne na fakturze bądź umowie z dotychczasowym sprzedawcą informacje dotyczące punktu poboru są to : ID, nr UPM, nr licznika, rejestratora, gazomierza, przelicznika.

Co należy wpisać w kolumnę odpowiadającą skróconej nazwie operatora sieci w załączniku nr 1?

Należy wpisać skrót nazwy danego operatora np. KSG odpowiada Karpackiej spółce gazownictwa. Pozostałej spółki to Mazowiecka, Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska i Wielkopolska spółka gazownictwa.

Czy należy wpisywać grupę taryfową faktury dotychczasowego sprzedawcy?

Należy to zawsze robić, ponieważ umowa gwarantuje stawki za dostawę zgodne ze stawkami obowiązującymi dla danej grupy taryfowej w obowiązującej na dzień dostawy taryfie PGNIG.

Jaki jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc dla wszystkich ofertowanych odbiorców.

Czy istnieje możliwość podpisania umowy np. na 2 miesiące?

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku DUON zaproponuję nową umowę. Z uwagi na to, że jest to umowa krótkoterminowa, DUON musi uzyskać od operatora zgodę na świadczenie takiej usługi. W przypadku umów krótkoterminowych opłata stała za dystrybucję/przesył będzie podlegać współczynnikom korygującym, zgodnie z zasadą, że im krótsza umowa tym wyższy współczynnik. Współczynniki będą w wysokości zgodnej ze współczynnikami obowiązującymi w taryfie odpowiedniego operatora.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy z PGNIG?

Okres wypowiedzenia umowy w PGNIG wynosi: „na koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia”. Zatem, aby klient otrzymywał dostawy gazu od DUON od 01.07.2013 wypowiedzenie do PGNIG musi zostać złożone najpóźniej 31 maja 2013 r.

Komu DUON zgłasza zmianę sprzedawcy?

DUON kieruje wypowiedzenie dotychczasowej umowy klienta do PGNIG (bądź innego dotychczasowego sprzedawcy). DUON zgłasza zmianę sprzedawcy również do odpowiedniego operatora sieci do którego przyłączony jest punkt poboru odbiorcy.

Gdzie DUON może dostarczać gaz oraz z czego to wynika?

DUON posiada zawarte Ramowe Umowy Dystrybucji oraz Przesyłu z 6-cioma operatorami dystrybucyjnymi wchodzącymi w skład GK PGNIG S.A. oraz operatorem sieci przesyłowej Gaz-System. Dzięki czemu może dostarczać gaz do odbiorców pobierających gaz z ich sieci. Sieci tych operatorów pokrywają cały teren Polski. Ci operatorzy dystrybucyjni to: Mazowiecka, Pomorska, Wielkopolska, Dolnośląska, Górnośląska i Karpacka Spółka Gazownictwa.

Jakie są obszary działalności GK DUON?

Do najważniejszych spółek wchodzących w skład GK DUON wchodzą DUON Dystrybucja (odpowiedzialna za inwestycje w infrastrukturę gazową. Jest to spółka, która posiada własne gazociągi, którymi dystrybuuje gaz do odbiorców. Spółka ta posiada również kilkanaście stacji regazyfikacji LNG), GRUPA DUON spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych oraz spółka DUON Marketing and Trading odpowiedzialna za handel energią elektryczną i gazem na rynku polskim i rynkach europejskich.

Czy DUON może importować gaz-ziemny?

Tak, DUON posiada zarezerwowane moce przesyłowe na trzech punktach wejścia do Polski tj. Lasów, Włocławek i Cieszyn. Moce te są zarezerwowane nawet do końca 2026 r. dzięki czemu DUON będzie mógł długofalowo nawiązywać współpracę z Odbiorcami, oraz ciągle się rozwijać.

W jaki sposób DUON pozyskuje paliwo gazowe?

DUON posiada moce przesyłowe na punktach wejścia do polskiego systemu przesyłowego co pozwala na import paliwa gazowego, DUON ma możliwość zawierania transakcji na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce jak i na niemieckiej giełdzie EEX. Dodając do tego wiele umów z zagranicznymi operatorami jaki i partnerami, dzięki czemu DUON jest w stanie zaoferować korzystne warunki współpracy.

Czy można zamówić moc umowną w różnej wysokości w poszczególnych miesiącach?

Nie. Operatorzy dystrybucyjni oraz Gaz-System nie pozwalają na złożenie takiego zamówienia. W przypadku umów rocznych i dłuższych należy zamawiać jednakową moc w każdym roku gazowym.

Czy klient może płacić oddzielnie za dostawę i oddzielnie za gaz.

Uwarunkowania rynku gazu pozwalają rozdzielić usługę sprzedaży gazu od jego dostawy. Jednakże, wiąże się to z koniecznością podpisania przez Odbiorcę umowy z odpowiednim operatorem, złożenia mu zabezpieczenie oraz wykonywania obowiązków nałożonych przez tego operatora. W obecnej chwili jest to ekonomicznie nieuzasadnione w przypadku całkowitej zmiany sprzedawcy.

Czy jeżeli klient podpisze umowę z DUON to będzie otrzymywać gaz lepszej jakości?

Odbiorca będzie otrzymywał dokładnie ten sam gaz co wcześniej. Gdyż nie można fizycznie „znaczyć gazu”. Handlowo będzie on pochodził od DUON, jednak fizycznie będzie płynął jak dotychczas. Żaden sprzedawca paliwa gazowego (również PGNIG S.A.) nie ma wpływu na jakość paliwa gazowego oraz techniczne warunki jego dostawy. Wpływ na te czynniki ma zawsze operator sieci do której należy punkt poboru odbiorcy. Operator pozostaje bez zmian, bez względu na sprzedawcę od którego Odbiorca kupuje gaz.

Czy jest metoda oszacowania rocznego zużycia dla poszczególnych taryf nie znając mocy umownej?

Niestety przedziały grup taryfowych są duże i nie znając mocy umownej nie można tego oszacować.

W jaki sposób DUON gwarantuje dostawę paliwa gazowego?

DUON posiadając umowy z operatorami, aby móc świadczyć usługę kompleksową dla danego Odbiorcy, jest zobowiązany przedstawić zabezpieczenie tej usługi. Dodatkowo mechanizmy działające na rynku gazu w Polsce (rynek bilansujący) powodują, że Odbiorca zawsze otrzyma paliwo gazowe, wyjątkiem są tylko ograniczenia ustawowe i techniczne, ale one nie zależą od żadnego sprzedawcy paliwa gazowego (nawet PGNIG).

Do jakich klientów DUON może ofertować gaz?

DUON może oferować gaz do odbiorców przyłączonych do sieci 6-ciu operatorów dystrybucyjnych z GK PGNIG S.A. oraz Gaz-System. Grupy taryfowe do których należą Ci odbiorcy to : od W-5 w górę oraz E.

Jakiego rodzaju gaz ziemny może sprzedawać DUON?

Obecnie rynek gazu liberalizuje się tylko i wyłącznie w obszarze gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, dlatego też DUON może ofertować tylko ten gaz.

Czy DUON może ofertować nowe przyłącza?

Tak, DUON może zapewnić dostawy do nowo przyłączanych punktów poboru.

W początkowej fazie nowego przyłącza, bardzo trudno określić moc umowną co proponuje DUON w takim przypadku?

Za zgodą operatora DUON może w początkowej fazie realizacji umowy prowadzić rozliczenia na zasadach rozruchowych tj. Odbiorca zapłaci opłaty stałe od maksymalnej uzyskanej mocy w danym miesiącu gazowym.

Czy w przypadku nowych przyłączy DUON wystawia oświadczenia o zapewnieniu dostaw paliwa gazowego?

Tak, DUON posiada wzór takiego oświadczenia i przedstawi je Odbiorcy jak i odpowiedniemu operatorowi, które jest konieczne do podpisania umowy o przyłączenie i realizację przyłącza.